תקנוןתנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים לאתר של "Boo&Dav"

עדכון אחרוןיולי 2020

Boo&Dav שמחים שהחלטתם לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובתwww.booanddav.co.il (״האתר״).

המותג Boo&Dav נולד בשנת 2016 על ידי שלי אמדוראמנית גרפיקה.  בBoo&Dav עולם הדימיון נפגש עם עולם החומר בזכות איורים בקו עדין ונאיביהמזכירים את סיפורי האגדות מן העבר.

האתר הוקם במטרה לאפשר חוויית רכישה של מוצרים לחדרי הבית בכלל וחדרי ילדים בפרטקליניקותמרחבי טיפול וסביבות לימודיותלרבותבין היתרהורדות דיגיטליותכריות נוישמיכות לילדיםמדי גובהמתלים מעץ מגנטיאיוריםסטים לעיצובמדבקות קיר ועוד.

1.       כללי:

1.1.          הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידהשכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנוןכמו כןהאתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנוןמעת לעתעל פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמתמועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.2.        האמור באתר ובתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.        תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרימחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתרבין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4.        השימוש באתר מיועד בכל גילפעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5.        משמעותה של המילה "פעולהבתקנון הינה רכישה באתר ו/או הרשמה באתר.

1.6.        במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהולא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותןתקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2.      הגלישה לאתר:

2.1.   הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמהוהוא פתוח לכל גולש.

2.2.       אין לבצע רכישה באתר עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרכישה ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

2.3.       בעת השארת פרטים או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגוןשם פרטישם משפחהכתובת מגורים וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורךבמקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

2.4.       האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימושאלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

2.5.       האתר רשאי לקבועמעת לעתדרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

2.6.       האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לאתר לפי שיקול דעתו המוחלטמבלי לגרוע מהאמור לעילרשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לאתראו לחסום גישתם אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

·         אם בעת הרכישה או ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

·         במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשרלהקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

·         אם הופרו תנאי תקנון זה;

·         אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3.      המוצרים המוצעים לרכישה באתר:

3.1.        שמות המוצרים המוצעים באתר יופיעו בדפי האתר.

3.2.       האתר אינו מחויבבכל דרך שהיאלקיים מגוון כלשהו של מוצרים.

3.3.       האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתרלהחליפם להמעיט מהםלהוסיף עליהםללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

3.4.       אופן הצגת המוצרים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

4.      מחירי המוצרים באתר:

4.1.        המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכניהאתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתרללא קשר למועד ביצוע רכישה באתרוללא צורך בהודעה על כך.

4.2.       יובהר כי מחירי המוצרים המופיעים בעמוד הראשי ו/או בעמודי הקטגוריות משקפים את המחיר הנמוך ביותר בעבור אותו המוצר והמחיר עשוי להשתנות בהתאם לגודלסוג הדפס וכיו״ב.

4.3.       מעת לעתהאתר רשאי להציע לגולשים ולנרשמים לאתר מבצעים והנחות שונותהאתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמורולשנותם או להפסיקם בכל עתהכל על-פי שיקול דעתו.

4.4.       המחירים באתר אינם כוללים את התקנתם או הרכבתם של המוצריםאלא אם צוין אחרת.

5.      רכישת מוצר באתר:

5.1.        ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים באופן נוחקל ומאובטח.

5.2.       התשלום בגין רכישת מוצר באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

5.3.       בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחרעל אף האמור לעילהאתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמיםוהכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

6.      מדיניות אספקה:

6.1.        האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר ו/או לכל מקום אחר עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע הזמנה באתר.

6.2.       הזמנות שיבוצעו באתר יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:

6.2.1.       תוך 3-4 ימי עסקים באמצעות חברת משלוחיםמשלוח אל בית עסק קרוב לביתכם; בעלות של 20 ש״ח או חינם בהזמנה מעל 250 ש״ח;

6.2.2.      תוך 3-5 ימי עסקים באמצעות שליח עד הביתבעלות 35 ש״ח;

6.2.3.      איסוף עצמי מרחוב מורן 6 ראש העין בתיאום מראש בווטס אפ 052-3447934חינם.

6.3.       ״יום עסקים״  ימי ראשון עד חמישילהוציא ימי שבתון של כלל המשקערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

6.4.       להזמנות לאזורים המרוחקים ממרכז הארץ יתווספו 3 ימי עסקים.

6.5. מבלי לגרוע מהאמור לעילחלק נכבד מהמוצרים אותם מציע האתר מיוצרים לאחר ההזמנה (Made to order). זמן הכנה של מוצרים אלו הינו עד 3 ימי עסקים ועל כן זמן זה יתווסף למועדים המצוינים לעיל.

6.6.       אין סכום מינימום להזמנה באתר.

6.7.       עלות ההזמנה אינה כוללת עלות המשלוחעלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור במדיניות המשלוחים.

6.8.       במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאיהאתר יעדכן את המזמין בתוך 2 ימי עסקיםבמידה והמזמין לא יהיה זמיןהאתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

6.9.       במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליחבשעה שתואמה אתו מראשההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

6.10.    האמור בסעיף 6.9 לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנההאחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכןכאמור לעילתהא של הלקוח.

6.11.     אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

6.11.1.     ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

6.11.2.    אם מדובר בארגוןמוסדקיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתיםההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

6.12.    האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקהשיגרם כתוצאה של:

6.12.1.     כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;

6.12.2.   מסיבות הקשורות לחברת השליחויות;

6.12.3.   תקופות חגים ו/או בתקופות הקודמות לחגיםלרבות בחודשים נובמברדצמבר בהם מתקיימים חגי האינטרנט;

6.12.4.   סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעומכל סיבה שהיא.

7.      מדיניות החזרותשינוי וביטול הזמנות:

7.1.        בקשה להחזרשינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

7.2.       החזרשינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

7.3.       ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

7.4.       חלק נכבד ממוצרי האתר מיוצרים במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות לאחר ביצוע ההזמנה באתרעל כןלא תתאפשר החזרת מוצרים כאמור (בהתאם לתקנה 6(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010).

1.       לא ניתן לקבל החזר כספי או שובר זיכוי לרכישה באתר ו/או זיכוי לרכישה באתר בגין הזמנות שלא שולמה בגינם תמורה כספית (כגון מתנה ו/או שובר מתנה).

1.1.          במידה וההחזרהשינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנהבקשה להחזרשינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

1.2.        החזרשינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

1.3.        במקרה שהחזרשינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמהואושרו על ידי האתר:

1.3.1.        על הלקוח להשיב את המוצר לאתר בכתובת מורן 6, ראש העיןכאשר הוא סגור באריזתו המקורית ו/או במצבו המקורי;

1.3.2.       לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;

1.3.3.       המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

1.3.4.       העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

1.3.5.       יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

1.4.        במקרה שהחזרשינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצרהלקוח ישיב את המוצר לאתר (על חשבון האתר).

1.5.        מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתרבמידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקיןהלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

1.6.        האמור בסעיף 7 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכןהתשמ"א-1981.

2.      אחריות האתר:

2.1.        אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתריש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (לרבות גיל מינימלי לשימושתחזוקת המוצר וכיו״בוהאחריות הינה על הלקוח.

2.2.       האחריות למוצר פגום מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצרהחבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר.

2.3.       חלק מהמוצרים המופיעים באתר מיוצרים על ידי צדדים שלישייםלקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך: (1) שהאחריות למוצרים (ככל וישנה), ניתנת על ידי היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק ובהתאם למדיניות הצד השלישי; (2) שהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק פיצוי בגין כל נזקישיר או עקיףאשר ייגרם להם שהוא מעבר לעלות המוצר.

2.4.       האתר לא יהיה אחראי לשום נזקישיר או עקיףאשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.

2.5.       תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבדייתכנו הבדלים במראהבגווןבגודלוכיו"ב בין המוצרכפי שהוא מוצג באתרלבין המוצר שיסופק ללקוחטעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.

2.6.       מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתרשמקורם בשותפיו העסקיים של האתר ו/או צדדים שלישיים שמוצריהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים ו/או צדדים שלישיים כאמורועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זהואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

2.7.       האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסדעגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכןמידענתוןמצגתמונהוידאואודיופרסומתמוצרשירות וכוהמופעים באתרכל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

2.8.       האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר או צדדים שלישיים.

2.9.       האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהיריםולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמותיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

2.10.    התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדםלא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכניםיכולותיהםמגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

2.11.     האתר בכללותולרבות כל המידע המופיע בו, יהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

2.12.    השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.

2.13.    הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראיבמקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל המזמין הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

3.      השימוש באתר:

3.1.        השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד (כולל רכישה עסקית של מוצרים). אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתרלרבות באתרי אינטרנט אחריםבפרסומים אלקטרונייםבפרסומי דפוס וכיו"בלכל מטרהבין מסחרית ובין שאינה מסחריתשאיננה לצורך שימוש אישי ופרטילמעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

3.2.       אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחרלרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומהלשם חיפושסריקההעתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרבכלל זהאין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקטאוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.3.       אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנהמכשיראביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

3.4.       אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפייםתכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולהאו המנוגדים לחוקאו שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

3.5.       אין לקשר לתכנים מהאתרשאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציגאו לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרתאלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתרבמסגרת זוחל איסור לקשר לתכנים מהאתרבמנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמהאסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתראלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמשלדוגמהבשורת הכתובת (Status Barבדפדפן של המשתמשאין לשנותלסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

3.6.       האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענהדרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

3.7.       האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרתהאחריות המלאה והבלעדית לכל קישורהצגה או פרסום של התכניםהיא על מבצע הקישור בלבד.

3.8.       על גולש ו/או משאיר פרטים לשפות את האתרעובדיומנהליושותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזקהפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זהבנוסףישפה המשתמש את האתרעובדיומנהליו או מי מטעמו בגין כל טענהתביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

4.      שינויים באתרתקלות והפסקות שירות:

4.1.        מבלי לגרוע מהאמור לעילהאתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרו/או המראה ו/או העיצוב של האתראת היקפם וזמינותם של השירותים באתריהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתוכמו כןהאתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכלבלא צורך להודיע על כך מראש.

4.2.       שינויים כאמור יבוצעובין השארבהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בהמטבעםשינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"בלא תהיה לגולשים או לחברי המועדון באתר כל טענהתביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4.3.       האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעויינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקיםקלקוליםתקלות או כשלים -  והכלבחומרהבתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

5.      פרסום תגובות ותכנים באתר:

5.1.        בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר (ככל ויתאפשר), חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקייםבין השאר ולמען הדוגמה בלבדאין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

·         כל תוכן הידוע כשקרימטעה או מסולף;

·         כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

·         כל תוכן העלול להטעות צרכן;

·         כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

·         כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

·         כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותםאת פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

·         כל תוכן המזהה אישית אנשים אחריםמבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

·         כל תוכנת מחשבקוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;

·         כל תוכן המהווה לשון הרע על אדםאו הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

·         כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדנימעליבעויןמאיים או גס רוח;

·         כל תוכן שיש בואו הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;

·         כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

·         כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.

 

5.2.       האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתרבמשתמשיובאתר או במי מטעמו. בנוסףהאתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מגולש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתרהוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.

5.3.       החליט האתר לפרסם תוכן שנמסר - הוא רשאי לערוך כל תוכן כזהלפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

5.4.       מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויותהמתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתרמובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

5.5.       במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינםכלל עולמי ובלתי מוגבל בזמןלהעתיקלשכפללהפיץלשווקלמסור לציבורלעבדלערוךלתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספתלפי שיקול דעתובאתרבדברי דפוס, לרבות בעיתוניםמגזיניםכתבי עתספרים וכיו"בבמדיות דיגיטליותלרבות באתרי אינטרנט נוספיםבארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורתלרבות תקשורת חוטיתאל חוטיתסלולאריתכבלים ולווין.

6.      קניין רוחני:

6.1.        כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבדאו בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

6.2.       אין להעתיקלהפיץלהציג בפומבילבצע בפומבילהעביר לציבורלשנותלעבד, ליצור יצירות נגזרותלמכור או להשכיר כל חלק מן הנ"לבין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישיבכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונייםמכאנייםאופטייםאמצעי צילום או הקלטהאו בכל אמצעי ודרך אחרתבלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחריםלפי הענייןובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבודעריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

6.3.       אם וככל שניתנה הסכמה כאמוריש להימנע מלהסירלמחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחנילדוגמהסימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

6.4.       סימני המסחרצילומיםתמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבדגם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

7.      סמכות שיפוט:

7.1.        על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראלאולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

7.2.       לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

8.      מדיניות פרטיות:

8.1.        האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.

8.2.       בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתרהאתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלךאשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתרהמידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IPסוג דפדפןזמני גלישה וכניסה לאתראופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישהפרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

8.3.       המידע הנאסף באתר ישמש את האתרבין היתרלצורך הפעלת האתר בצורה המיטביתלשמירה על איכות ורמת שירות גבוההוכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

8.4.       האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

·         בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותךמעת לעת;

·         בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

·         בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;

·         בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

8.5.       האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהווזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

8.6.       יחד עם זאתהאתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

·         ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

·         האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמורלמשל, מכוח צו בית משפט;

·         על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;

·         אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתראו בקשר כלשהו עם האתרפעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדיןאו כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

·         בכל מקרה שהאתר יסבורכי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

·         אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתראבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

כמו כןיתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבדשאינו אישי או פרטילגבי השימוש באתרכגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

8.7.       חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

9.      צרו קשר:

9.1.        האתר מקפיד על קיום הוראות</